yuki-furu-yoru-no-yume

Art Exhibition by Kyoko Abe

“Yuki furu yoru no yume”

Date : December 21, 2009

Place : Siam Society Auditorium